Personuppgiftshantering

Advokatbyråns registrering och behandling av personuppgifter.

 

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokaten Mats Gustafsson AB, 556607-3317, Advokatfirman Louise Wassberg AB, 556780-5105 samt Advokatfirman Lennart Bergquist AB, 556899-6622, som samverkar, är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi i respektive bolag erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Du är, då du söker vår hjälp, inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Då uppdrag erhålles genom förordnande av domstol mm sker registrering av personuppgifter i enlighet med de skyldigheter som åvilar den som bedriver advokatverksamhet.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av dataskyddsförordningens artiklar 6a) 6b), 6c) och 6e) med tillämpning av Artikel 9. Artiklarna beskriver personuppgiftsbehandling till följd av samtycke eller för att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra det uppdragsavtal som lämnats oss eller följer av advokatbyråns skyldighet att fullgöra vissa rättsliga förpliktelser samt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den myndighetsutövning som undantagsvis kan förekomma.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyråernas olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då

(i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig,

(ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter,

(iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller

(iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss enligt nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftshantering.

Personuppgiftsansvariga:

 

Advokatfirman Lennart Bergquist AB

lennart@collectjuridik.se

 

Advokatfirman Louise Wassberg AB

info@advokatwassberg.se

 

Båda med postadress:

Box 188

391 22 KALMAR

Tel 0480-220 10

Advokaten Mats Gustafsson AB

mats@advokatgustafsson.se

 

Storgatan 35 B

598 37 VIMMERBY

 

Tel 0492-153 20

 

 

 

 

Fotografierna på vår hemsida har Joachim Grusell tagit.

 

 

 

 

 

Advokaterna Bergquist, Wassberg och Gustafsson

Kalmar - Vimmerby